Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jakie obowiązki zostały nałożone na producentów kas fiskalnych

18 majaa 2015 r.

Producent musi uzyskać potwierdzenie, że urządzenia spełniają wymagane kryteria i warunki techniczne

Najważniejszy to uzyskanie potwierdzenia, że urządzenia spełniają wymagane kryteria i warunki techniczne. Za niedopełnienie niektórych z nich grozi kara 5000 zł.

Na producentach krajowych oraz podmiotach dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących ciążą liczne obowiązki. Określa je art. 111 ust. 6b–6i ustawy o VAT.

Decyduje prezes GUM

W celu wprowadzenia do obrotu kas na terytorium kraju konieczne jest uzyskanie potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT, tj. potwierdzenia prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają:

1) funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, a więc zapewniają prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz muszą przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych,

2) kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać; określa je rozporządzenie ministra gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (dalej: rozporządzenie).


Tomasz Krywan, Gazeta Prawna 2015-05-11