Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

W handlu zagranicznym dozwolone są transakcje barterowe

18 majaa 2015 r.

W transakcjach barterowych opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie podlega różnica wartości wzajemnych świadczeń (wymieniane dobra powinny mieć równą wartość), lecz dochód, stanowiący różnicę między wygenerowanym przychodem a kosztami poniesionymi w celu jego uzyskania.

Po ich zakończeniu trzeba pamiętać o wyrównaniu wzajemnych rozrachunków. Dokonuje się wtedy ewidencji na stronie Wn konta „Koszty finansowe” lub stronie Ma konta „Przychody finansowe”

Transakcje barterowe zawierane są w oparciu o zasadę swobody umów, wyrażoną w art. 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.), zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie oraz zasadom współżycia społecznego. Mają do nich zastosowanie przepisy umów: potrącenia (art. 498–505 k.c.), sprzedaży (art. 535–602 k.c.) i zamiany (art. 603–604 k.c.).


Marek Barowicz, Gazeta Prawna 2015-05-11