Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Odwrotne obciążenie, ulga na złe długi, odliczenia... - będzie inaczej

18 majaa 2015 r.

Kolejne zmiany w VAT. Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. z o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 605; dalej: ustawa nowelizująca) wprowadza wiele zmian, z których część wejdzie w życie już 1 lipca 2015 r., zaś część 1 stycznia 2016 r.

Niektóre z wprowadzonych zmian będą korzystne dla podatników (np. możliwość korzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli powiązanych z dłużnikami czy wyłączenie obowiązku korygowania VAT przez dłużnika będącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji). W większości przypadków zmiany mają jednak na celu ochronę interesów fiskusa i trudno je uznać za korzystne dla podatników.

Taki właśnie charakter ma najważniejsza z wprowadzanych ustawą nowelizującą zmian, polegająca na dodaniu przepisów określających zasady obliczania kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów towarów i usług wykorzystywanych częściowo do celów działalności gospodarczej, częściowo zaś do celów innych niż działalność gospodarcza. W przypadku wielu podatników nowe przepisy spowodują konieczność określania i stosowania w trakcie roku przy dokonywaniu odliczeń nowej proporcji (prewspółczynnika), zaś po zakończeniu roku – nowego rodzaju korekty rocznej.

W drugiej kolejności należy wskazać zmiany w przepisach o odwrotnym obciążeniu. Z jednej strony ograniczą one stosowanie tego mechanizmu w przypadku transakcji krajowych (przez wyłączenie stosowania odwrotnego obciążenia w przypadkach, gdy nabywcami są podatnicy inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni). Z drugiej jednak rozszerzą zakres jego stosowania (przez objęcie procedurą odwrotnego obciążenia nowych kategorii towarów).


Tomasz Krywan, Gazeta Prawna 2015-05-11