Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiany w VAT: Co nowego od 1 lipca 2015 r.

18 majaa 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. stosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT ograniczy się do sytuacji, gdy nabywcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2015 r. dotyczyć będą trzech grup przepisów: 1) o odwrotnym obciążaniu w transakcjach krajowych, 2) o rozliczaniu podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, 3) dotyczących tzw. towarów wrażliwych.

Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są co do zasady podatnicy dokonujący dostaw oraz świadczący usługi. Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy o VAT podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są bowiem nabywcy tych towarów i usług. Rozliczenie podatku w takich sytuacjach następuje w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge mechanism).

Przypadki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o VAT dotyczą zakupów dokonywanych od podatników zagranicznych (tj. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce). W tym zakresie od 1 lipca 2015 r. nie nastąpią żadne zmiany.

Pozostałe przypadki (art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT) dotyczą natomiast zakupów krajowych, tj. dokonywanych od podatników posiadających siedzibę działalności lub stałe miejsce jej prowadzenia w Polsce. W tym przypadku podatnikami mogą być nabywcy:

  • towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT) oraz
  • usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT).


Obecnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikami z tytułu dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT mogą być nabywcy będący podatnikami. Z przepisów nie wynika, aby istotna była rejestracja dla celów VAT nabywców. W efekcie do rozliczania VAT jako nabywcy obowiązani są nie tylko nabywcy będący podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, ale także nabywcy będący podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT zwolnieni oraz niezarejestrowani.

Od 1 lipca 2015 r. stosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT ograniczy się do sytuacji, gdy nabywcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Zatem od tego dnia do rozliczania podatku z tytułu krajowych dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT przestaną być zobowiązani nabywcy będący podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT zwolnieni oraz niezarejestrowani.


Gazeta Prawna 2015-05-11