Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nowy pracodawca nie musi przejąć ani całego zakładu, ani załogi

11 majaa 2015 r.

TEZA: Powierzenie przez likwidatora spółki obowiązków pracowniczych związanych z likwidacją spółki, której pracownicy zostali przejęci przez inny podmiot w trybie art. 231 par. 1 k.p., oznacza, że zakład nie został przejęty w likwidowanej części.

TEZA: Powierzenie przez likwidatora spółki obowiązków pracowniczych związanych z likwidacją spółki, której pracownicy zostali przejęci przez inny podmiot w trybie art. 231 par. 1 k.p., oznacza, że zakład nie został przejęty w likwidowanej części.

Sygn. akt I PK 69/14, WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z 12 listopada 2014 r.

STAN FAKTYCZNY

Na mocy porozumienia z 20 marca Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w zamian za przejęcie usług publicznych transportu tramwajowego świadczonych dotąd przez Międzygminną Komunikację Tramwajową spółkę z o.o. (MKT) zobowiązało się do zatrudnienia po 1 kwietnia, ale nie później niż do 7 maja, tych pracowników likwidowanej MKT, którzy w kwietniu będą pracować w MKT w związku z kończeniem jej działalności. 30 marca MKT postawiono w stan likwidacji. 31 marca MPK przejęło tabor tramwajowy MKT. Od 1 kwietnia w MPK podjęło pracę 88 spośród 126 pracowników MKT. Zastępca prezesa likwidowanej spółki MKT nie podjęła pracy w MPK od 1 kwietnia, gdyż od 30 marca likwidator MKT powierzył jej obowiązki głównego specjalisty w tej spółce. 28 czerwca likwidator wypowiedział pracownicy umowę o pracę ze skutkiem na 30 września. Pracownica domagała się ustalenia istnienia stosunku pracy z MPK od 1 kwietnia w związku z przejęciem zakładu pracy (art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.).

Sądy obu instancji uznały to roszczenie za bezzasadne.


Ewa Przedwojska, Gazeta Prawna 2015-05-07