Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Pracownik musi być pouczony o prawie do odwołania

11 majaa 2015 r.

Informacja taka powinna wskazywać m.in. termin oraz miejscowo właściwy sąd pracy. Przy czym pracodawca może wskazać jeden z nich, a nie wszystkie możliwe.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek pouczenia pracownika o możliwości złożenia odwołania od niektórych decyzji (chodzi np. o wypowiedzenie umowy o pracę, zmianę warunków pracy czy nałożenie kary porządkowej). Uchybienie temu obowiązkowi może skutkować dla pracodawcy istotnymi negatywnymi konsekwencjami. Brak pouczenia stanowi w szczególności podstawę do przywrócenia pracownikowi terminu do wniesienia odwołania do sądu, co zarazem wydłuża czas niepewności, w jakim pozostaje pracodawca.

Pracownik może się odwołać do sądu rejonowego właściwości ogólnej pozwanego bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w okręgu którego znajduje się zakład pracy. Pracodawca nie ma jednak obowiązku wskazania w pouczeniu wszystkich możliwych sądów, do których pracownik może wnieść odwołanie. W praktyce wystarczające jest wskazanie jednego.

Poniżej omawiamy te przypadki, w których pracodawca musi pouczyć pracownika o prawie do odwołania, oraz wskazujemy, w jaki sposób powinien to zrobić.


Tomasz Wróblewski, Michał Wach, Gazeta Prawna 2015-05-07