Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiany w emeryturach 2015: Wyższe świadczenia dla studentów

11 majaa 2015 r.

Osoby, kończąc swoją aktywność zawodową, mają możliwość doliczenia do stażu ubezpieczeniowego okresów nieskładkowych, takie jak nauka na uczelni. W ubezpieczeniach obowiązuje jednak zasada, że czas ten może być dodany do stażu w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych, które zostały udowodnione do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę. Zasada ta do końca kwietnia 2015 r. miała zastosowanie także wobec osób, które ubiegały się o ustalenie wysokości kapitału początkowego za okres sprzed 1 stycznia 1999 r. Warunki były trudne do spełnienia, więc w praktyce z takiej możliwości korzystały wyłącznie osoby, które po zakończeniu studiów przepracowały wymagany okres. Okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku jest zaliczany przez ZUS w wymiarze określonym w programie studiów i pod warunkiem ich ukończenia. Na przykład 5 lat nauki było doliczane do kapitału początkowego wyłącznie osobom, które przepracowały 15 lat. Z tego właśnie powodu w dużo gorszej sytuacji znaleźli się absolwenci uczelni, którzy nie ze swojej winy (a wyłącznie z racji daty urodzenie przed 31 grudnia 1998 r.) nie mieli możliwości wypracować wymaganego stażu.

Od 1 maja 2015 r. osoby te mogą doliczyć całe studia. Podstawą zmiany jest ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552). Co prawda nadal będzie obowiązywać zasada, że okres nauki w szkole wyższej będzie ograniczony do 1/3, ale przy ustalaniu okresów składkowych będą też uwzględniane lata płacenia daniny na rzecz ZUS przypadające po 31 grudnia 1998 r., ale przed dniem zgłoszenia wniosku o emeryturę. Okresy te będą doliczane z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Z możliwości zaliczenia czasu nauki do kapitału początkowego będzie można skorzystać, dopiero przechodząc na emeryturę, kiedy zostanie podsumowany cały okres aktywności zawodowej. Zainteresowani jednak na tym nie stracą, bo choć kapitał początkowy jest liczony na 1 stycznia 1999 r., to zostanie doliczony do emerytury z uwzględnieniem wszystkich waloryzacji, poczynając od 1 czerwca 2000 r.


Bożena Wiktorowska, Gazeta Prawna 2015-05-06